„Финит Софтуер Системс“ обявява нов търг по процедура „Специфични обучения“ на ОПРЧР 2017-2020

November 15, 2018

Оттук можете да изтеглите тръжната документация за избор на изпълнител/и с публична покана с предмет: Доставка на услуги по провеждане на специфични обучения за безработни и заети лица във фирма “ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС” ЕООД, включващи: Обособена позиция №1: Тема 1: Проектиране на системна архитектура и документиране на изисквания в развойните проекти на “Финит Софтуер Системс” ЕООД; … Continue reading "„Финит Софтуер Системс“ обявява нов търг по процедура „Специфични обучения“ на ОПРЧР 2017-2020"


„Финит Софтуер Системс“ обявява търг по процедура „Специфични обучения“ на ОПРЧР 2017-2020

August 27, 2018

Оттук можете да изтеглите тръжната документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на услуги по провеждане на специализирано чуждоезиково обучение за безработни и заети лица във фирма “ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС” ЕООД в обособени позиции: Обособена позиция 1: Английски език за програмисти; Обособена позиция 2: Немски език за програмисти“. За повече информация за … Continue reading "„Финит Софтуер Системс“ обявява търг по процедура „Специфични обучения“ на ОПРЧР 2017-2020"


Integrated Management System and its ISO/IES certification

July 3, 2018

Since the beginning of 2017 the company initiated series of actions for establishment  of an Integrated Management System. These actions came as logical response to our professional approach and priorities to be more than just experts. The focus in our approach is the reliable partnership with you as a client. The keywords are: expertise, quality, … Continue reading "Integrated Management System and its ISO/IES certification"


„Финит Софтуер Системс“ стартира проект по процедура „Специфични обучения“ на ОПРЧР 2017-2020

May 9, 2018

На 2 април 2018 г.  „Финит Софтуер Системс“ ЕООД стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.022-0070-C01 по процедура „Специфични обучения“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Инициативата е част от стратегията на компанията за системно подобряване на качеството и разгръщане на потенциала на служителите. Предвижда се … Continue reading "„Финит Софтуер Системс“ стартира проект по процедура „Специфични обучения“ на ОПРЧР 2017-2020"


Bulgaria Web Summit 2018

May 7, 2018

On 14th April, 2018 me and my colleagues attended the Bulgaria Web Summit event, which was held in Inter Expo Center Sofia. It was the first time I ever attended such event, so I didn’t know what to expect. I was pleasantly surprised with the good organisation and the great variety of activities the event … Continue reading "Bulgaria Web Summit 2018"


Go to our blog!

Copyright 2018 © Finite software systems. All rights reserved.